Kyoto – Kiyomizu-dera tree

Kyoto – Kiyomizu-dera tree

Travel ⁄⁄ Japan

2010 November