Kyoto – House with Totem

Kyoto – House with Totem

Travel ⁄⁄ Japan

2010 November