Kyoto – Kiyomizu-dera

Kyoto – Kiyomizu-dera

Travel ⁄⁄ Japan

2010 November